شایعه تخریبی برای واقعیت

کارشناسان معتقدند که قدرت شایعه باتوجه به ماهیت،گستردگی و قدرت تأثیرگذاری آن در بین گروه‌های مختلف مردم به گونه‌ای است ک...

اغتشاشات و جهاد تبیین

اتفاقات تلخی که در کشور ما رقم می‌خورد اگرچه چهره خبیث دشمن را رسواتر از هر زمان دیگری می‌سازد اما فرصتی برای برگشت به گ...

هشت گام برای نه گفتن به تنبلی

 به گزارش مفتاح-منیره فهامی: حوصله بیدار شدن نداشت، نیم ساعتی بود که داشت این دنده آن دنده می شد؛ کلی کار نکرده داشت که...