پشت پرده کودتا در اردن

یک بار دیگر بحث کودتا در اردن در صدر اخبار جهان قرار گرفت، کودتایی که اینبار ظاهرا برادر شاه و نماینده ویژه اش به عربستا...