آینده معمای استقلال کردی

برجسته شدن مسئله استقلال طلبی کردستان عراق، جزء مسئله های اصلی و تاثیرگذار بر نظم منطقه ای غرب آسیا و امنیت ملی کشورهای...