احمدرضا دلیران فیروز تحلیلگر راهبردی سیاست و عضو هیئت مدیره پژهشکده مطالعات راهبردی فلسطین

بررسی تاثیر زمینه جغرافیایی در تصمیم گیری رای دهندگان(جغرافیای انتخابات)

 احمدرضا دلیران فیروز تحلیلگر راهبردی سیاست و عضو هیئت مدیره پژهشکده مطالعات راهبردی فلسطین جغرافیای انتخاباتی زیرمجموعه...