هشت گام برای نه گفتن به تنبلی

 به گزارش مفتاح-منیره فهامی: حوصله بیدار شدن نداشت، نیم ساعتی بود که داشت این دنده آن دنده می شد؛ کلی کار نکرده داشت که...