توافق لوکاشنکو و پوتین

لوکاشنکو: اگر سطح تهدید به سطح فعلی برسد، همانطور که اکنون است، ما شروع به استفاده از گروه‌بندی دولت اتحادیه می‌کنیم. به...