تبخیر، بلای جان دریاچه ارومیه

حال خوب دریاچه ارومیه از ابتدای امسال حال ما را هم خوب کرده است اما تابستان رسیده و قطره قطره آبی که باران به دریاچه ارو...