احمدرضا دلیران فیروز مشاور عالی و رئیس کمیته مسابقات و امور بین الملل هیئت گلف استان اصفهان:

گلف مظهر گردشگری ورزشی است

توسعه گلف، مینی گلف، وودبال، کروکت و بهکاپ شاخصه های جذب گردشگر را افزایش میدهد. احمدرضا دلیران فیروز مشاور عالی و رئیس...