امام رضا علیه السلام: هر که غم مؤمنى را بزداید، خداوند در روز قیامت، غم را از دل او مى زداید.

کاهش جرائم خشن در اصفهان

معاون عمليات فرماندهي انتظامي استان از كاهش وقوع جرائم خشن همچون سرقت به عنف ،تجاوزبه عنف و سرقت مسلحانه طی مدت 7ماهه او...