سامانه مشاوره تلفنی پلیس پاسخگو ، گامی نو در هوشمندی پلیس معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان از فعال شدن سامانه مشاوره...