امام رضا علیه السلام: هر که غم مؤمنى را بزداید، خداوند در روز قیامت، غم را از دل او مى زداید.

بدنبال تشکیل دادگاه پرونده سیاسی مطبوعاتی مدیرمسئول رسانه شفافیت

گردن شفافیت زیر تیغ عدالت

وکیل متهم در ادامه دفاعیات خود مطالبی را گفت از جمله اینکه دراین جلسه موکل اینجانب در مقام متهم حاضر شده شکایت 18 شخصیت...

بدنبال تذکر به دکتر سعیدی پیرامون شبهه در مدرک تحصیلی وی

قانون فصل الخطاب است

انتخابات ویترین دموکراسی در هر کشور است و این ویترین هرچه شفاف تر و کامل تر میتواند ضمن خودنمایی در عرصه جهانی و بروز شا...