معاون وزیر نیروی ایران:

امسال با کمبود برق مواجه هستیم

نمی‌دانیم وضعیت تابستان چگونه خواهد بود و ممکن است از خردادماه در تامین برق با مشکل مواجه شویم اما همه تلاش خود را خواهی...