خروشان رودی در چنگال بی مهری

فکر کردن به نبود زاینده رود سخت است اما اثبات بی مدیریتی ها در طی این سالیان آسان است. زاینده رود رودخانه‌ای بود که همه...

گزارش مفتاح از میهمان نوازی اصفهان از شهدای زاهدان-خاش وعملکرد مسئولین و مدیران شهری

داستان مسافران سیستان

موسوی لارگانی نماینده مجلس استان میگوید اصفهان ستیزی در کشور نمایان است اما بنظر میرسد او نگاه کلان مدیریتی در کشور را م...