امام رضا علیه السلام: هر که غم مؤمنى را بزداید، خداوند در روز قیامت، غم را از دل او مى زداید.

به گزارش خبرنگار مفتاح؛ استان اصفهان بعنوان یکی از قطبهای مستقل مطبوعات کشور است که چندی است با بی مهری اهالی خود در حفظ اصول و استقلال مواجه شده است.
بیش از دو دهه از تشکیل این خانه می گذرد و در این مدت با فراز و نشیب هایی روبرو بوده ولی به همت بزرگانی همچون استاد منصور گلناری خدشه ای به استقلال آن وارد نشد.
سال گذشته هیات مدیره وقت نیز در ادامه تلاشهای خود در راستای حفظ کیان و استقلال خانه نسبت به ثبت این مجموعه تحت عنوان موسسه در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان اصفهان اقدام کردند و برگ زرینی در سوابق فعالیتهای خود ثبت کردند.
اخیرا و در زمان تصدی هیات مدیره فعلی علی رغم سعی در اصلاح ایرادات موجود ولی به جهاتی که برخی دلیل آنرا وابستگی مدیر به تشکل کشوری می دانند با اقداماتی از قبیل تشکیل مجامع عمومی فوق العاده بصورت هماهنگ کشوری بصورت الکترونیک!!! که تبعیت و رفتن به سمت وابستگی از خانه مطبوعات کشور را نشان می دهد کم کم نشیب هایی که بدنبال فرازهای قبلی بوده را پشت سر می گذراند.
آخرین موضوع قابل بحث برگزاری نوبت دوم مجمع عمومی فوق العاده استان بوده که در ابتدا با انتشار آگهی آن در یکی از هفته نامه های جدیدالورود به عرصه مطبوعات استان و کم رنگ جلوه دادن آن، طی دو روز مانده به برگزاری اقدام به تبلیغ در گروه مرتبط تلگرامی نمود و این عمل شائبه بیم از به چالش کشیدن این اقدام توسط اعضا را بدنبال داشت.
تخلفات بزرگی که از نظر حقوقی می توان بر آن صحه گذاشت اولا برگزاری بصورت الکترونیک و فاقد عناصر قانونی برگزاری مجامع عمومی بود که این خود میتواند بی اعتبار بودن مجمع را رقم بزند. ثانیا عدم شفاف سازی در خصوص رای گیری موافقان و مخالفان و بیان دیدگاهها و پیشنهادات اعضا بوده است. ثالثا عدم امکان سنجش میزان ضریب اطمینان در صحت رای گیری بود. رابعا عدم توجه هیات مدیره به تذکرات و نظرات اعضای دلسوز و مطلع خانه دایر بر دقت در طریقه برگزاری مجامع عمومی که میتواند موثر در مسیر خانه مطبوعات استان باشد.
این اقدامات که نشانگر عدم توان در نگاهداشت میراث ادوار گذشته مدیران خانه مطبوعات استان بوده باعث دلسردی دلسوزان و اهالی واقعی قلم در استان هنرپرور اصفهان شده و کاش توانمدی مدیران فعلی این تشکل قوی بمانند نیات ایشان با اراده و قوی گردد.
به امید روزهای خوب

یادداشت از: حسین صادق زاده/ مدیرمسئول 

مطالب پیشنهادی