10:38 1402/01/24

به گزارش مفتاح، آنچه امروز جامعه و جوانان را تهدید می کند باورهای غلط در باره مواد مخدر است. باورهایی که می تواند سالها جوانان را در دام اعتیاد بیندازد و باید این باورهای غلط شناخته شود.  

مطالب پیشنهادی