8:29 1401/06/07

به گزارش مفتاح دیروز اصفهان در غم از دست دادن پدر معنوی خود سیاهپوش بود و مردم اصفهان تشییع با شکوهی را به ثبت رساندند که گوشه ای از آن در قاب تصویر عکاس مفتاح نیوز آمده است. 

عکس: منیره فهامی

مطالب پیشنهادی