12:04 1399/03/27

بیابان هر روز فاصله خود را با مردم کمتر می کند. خشکسالی ها و البته بی توجهی به این پدیده مشکلاتی را برای اصفهان به وجود آورده است و مسئولان به پدیده بیابان زایی باید توجه بیشتری بکنند.

مطالب پیشنهادی