بررسی بحران آب در عراق و تاثیر آن بر ایران و پیامدهای آن

تبعات بحران آب در عراق بر ایران

کشور عراق در جنوب غربی آسیا از اهمیت استراتژیک و بین المللی زیادی برخوردار است. شبکه توزیع آب در عراق بسیار فرسوده بوده...