احمدرضا دلیران فیروز رئیس کمیته ورزشکاران شورای وحدت نیروهای انقلاب کشور:

هدف کمیته ورزشکاران شورای وحدت کشور بسیج جامعه ورزش برای حضور حداکثری در انتخابا...

احمدرضا دلیران فیروز رئیس کمیته ورزشکاران و عضو شورای عمومی شورای وحدت نیروهای انقلاب کشور با اشاره به توجه ویژه مقام مع...