بدنبال تشکیل دادگاه پرونده سیاسی مطبوعاتی مدیرمسئول رسانه شفافیت

گردن شفافیت زیر تیغ عدالت

وکیل متهم در ادامه دفاعیات خود مطالبی را گفت از جمله اینکه دراین جلسه موکل اینجانب در مقام متهم حاضر شده شکایت 18 شخصیت...