رئیس اداره مشارکت‌های فرهنگی اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان خبر داد:

حمایت مدیریت شهری از مساجد برگزار کننده مراسم معنوی اعتکاف

رئیس اداره مشارکت‌های فرهنگی اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان از اعلام فراخوان حمایت از مساجد برگزار ک...