دکتر علیرضا امینی:

اصل مداخله و حاکمیت کشورها

دکتر علیرضا امینی صاحب امتیاز و مدیرمسئول ماهنامه بین المللی دیپلماسی: مداخله: فعالیت انجام شده بوسیلۀ یک کشور یا یک گر...

احمدرضا دلیران فیروز معاون امور جوانان انجمن آسیب شناسی اجتماعی ایران:

توسعه ورزش به کاهش آسیب های اجتماعی می انجامد

به گزارش مفتاح نیوز؛ احمدرضا دلیران فیروز معاون امور جوانان انجمن آسیب شناسی اجتماعی ایران در مصاحبه اختصاصی با مفتاح نی...