بدنبال توقیف کانال خبری شفافیت متعلق به ماهنامه شفافيت دیروز توسط مقام قضایی

شفافیت آزاد شد

به گزارش خبرنگار مفتاح نیوز؛ شش ماه گذشته پرونده ای با موضوعات مختلف کیفری در محاکم قضایی علیه مدیرمسئول پایگاه خبری شفا...