پیشگویی درباره سالی که از یکشنبه شروع شود

طالع بینی نوروز به روایت طهران قدیم

جعفر شهری، در جلد چهارم کتاب «طهران قدیم» عقاید رایج مردم درباره نوروز را روایت می کند. به گزارش مفتاح نیوز به نقل از هم...