16:49 1403/04/18

به گزارش پایگاه خبری مفتاح، مدیرعامل آبفای اصفهان تاکید کرد: با توجه به افزایش وماندگاری گرمای هوا  و به تبع آن افزایش مصارف و از طرفی  محدودیت های منابع تامین وشبکه های انتقال و توزیع  آب شرب در مناطق شهری و روستایی استان اصفهان، افزایش مشارکت مردم در صرفه جویی و مصرف بهینه آب ضروری است.

حسین اکبریان  با اشاره به اینکه برای تامین پایدار آب در تابستان باید هر اصفهانی ۱۰ درصد یا ۱۵ لیتر صرفه جویی روزانه داشته باشد، گفت: کاهش تبعات این پدیده در گرو هم دلی و مشارکت بیشتر مردم برای استفاده صحیح از آب است.

 اکبریان ادامه داد: کاهش مصارف غیرضروری آب از جمله شستشوی حیاط و اتومبیل با آب شرب، کاهش مدت زمان استحمام، عدم آبیاری باغچه منازل با آب آشامیدنی، نصب سایبان برای کولرهای آبی،  استفاده ازتجهیزات کاهنده برای جلوگیری از هدررفت آب، استفاده از پمپ آب همراه با مخزن ذخیره به صورت استاندارد و  انجام  آبیاری و شستشو در ساعات اولیه شب تا بامداد  از جمله روش های مدیریت مصرف آب است.

مطالب پیشنهادی