9:09 1401/04/25
 

 

 به گزارش مفتاح ، مدیر کل بیمه سلامت اســتان اصفهــان گفت: تعرفه های خدمات پزشکی در بخش خصوصی و دولتی باید یکسان سازی شوند.

محمد حســین صفاری با اشــاره به این موضوع کــه علیرغم اختصاص و ارائه منابع مالی مناســب توسط دولت به بخش سلامت در راستای تأمین سلامت مردم عزیزمان، همچنان پرداخت از جیب مردم در حوزه خدمات پزشــکی بالاست، افزود: راهکار حل این معضل مهم عمل به سیاستهای کلی حوزه سلامت و برابر کردن تعرفه خدمات پزشکی در بخش خصوصی و دولتی اســت.

وی با اشــاره به این موضوع کــه مهمترین رویکرد دولت ســیزدهم عدالت محوری در ارایه خدمات اعم از حوزه ســلامت هســت، تصریــح کرد: برنامه ریزی ها باید به نحوی باشــد کــه بیمه های پایه، 90 درصد هزینه ها در بخش بســتری و ســرپایی دولتی را متقبل شوند و در بخش خصوصی نیز 70 درصد هزینه ها را بیمه ها پرداخت کنند.

او در پایان خاطرنشــان کرد: بر اساس بند 9 سیاستهای کلی سلامت ، ابلاغی مقام معظم رهبری نیز الزام بوده تدوین تعرفه خدمات و مراقبتهای سلامت مبتنی بر شواهد و بر اســاس ارزش افزوده با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتــی و غیردولتی، صورت گیرد که لازمه این مهــم ایجاد منابع پایدار مالی برای حوزه سلامت می باشد.

 

 

مطالب پیشنهادی