11:39 1400/02/09
 
 
به گزارش مفتاح، آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط به دوره مالیاتی زمستان سال ۱۳۹۹ و سررسید پرداخت مالیات متعلقه پانزدهم اردیبهشت سال۱۴۰۰ می باشد که با توجه به مصوبات ستاد ملی کرونا ، تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات در سررسید تعیین شده مشمول جریمه های موضوع بند (۵) ماده (۲۲) و ماده (۲۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بودمودیان محترم می‌توانند از طریق درگاه ملی مالیات به آدرس WWW.INTAMEDIA.IR  قسمت مالیات بر ارزش افزوده اطلاعات تکمیلی در این ارتباط را دریافت و نسبت به ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلقه اقدام نمایند.

 کلیه مهلت‌های قانونی که سررسید آنها تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه می‌باشد از جمله مهلت مقرر برای تسلیم گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع تبصره (۱) ماده (۲۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز شامل تمدید  خواهد بود

بنابراین مودیان محترم مالیاتی برای تسلیم گزارش حسابرسی مالیاتی دوره چهارم (زمستان )سال 1399 با احتساب تعطیلات رسمی پانزدهم وشانزدهم خرداد ماه تاتاریخ هفدهم خرداد ماه سال 1400 فرصت دارند

مطالب پیشنهادی