14:16 1400/10/11

به گزارش مفتاح وبه نقل از  اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، مسعود توکلی پور در خصوص ترک عرضی مقابل بیمارستان آیت الله صدوقی شهر اصفهان با تاکید بر اینکه ترک عرضی مقابل این بیمارستان، ارتباطی با موضوع فرونشست زمین ندارد و به زودی اصلاح خواهد شد، اظهار کرد: این ترک، جزء درزهای انبساطی تونل زیرگذر شهید آقاخانی است و به هیچ عنوان بحث فرونشست یا مشکل سازه ای وجود ندارد و مردم نگرانی خاصی نداشته باشند.

وجود 21 درز انبساطی در عرض تونل شهید آقاخانی

وی تصریح کرد: تعدادی از این درزها با مرور زمان عملکرد 100 درصدی خود را از دست داده و نیاز به تعمیر دارد که طرح و برآورد آن تهیه شده و در مرحله انتخاب پیمانکار توسط منطقه است. ترک مطرح شده یکی از این درزهای انبساطی است که به خاطر شرایط هوایی در حداکثر عرض خود قرار گرفته و جزء لیست درزهای تعمیری است که هرچه سریع تر اصلاح خواهد شد.

مدیر نگهداری و تعمیرات ابنیه فنی شهری شهرداری اصفهان افزود: همچنین زیرگذر شهید آقاخانی به طول 700 متر دارای 21 درز انبساطی در عرض تونل است که این درزها، دو طرف خیابان و رفیوژ وسط را دربرمی گیرد. این درزهای انبساطی در زمستان به حداکثر فاصله می رسد و در تابستان به حداقل عرض خود، تقلیل می یابد.

مطالب پیشنهادی