پیشگویی درباره سالی که از یکشنبه شروع شود طالع بینی نوروز به روایت طهران قدیم

جعفر شهری، در جلد چهارم کتاب «طهران قدیم» عقاید رایج مردم درباره نوروز را روایت می کند.

به گزارش مفتاح نیوز به نقل از همشهری آنلاین؛ در این کتاب آمده است:«روزهای هفته اول نوروز از جانب نجوم، احکام و اثراتی داشت، که در صفحه تقویم می آمد...

اگر اول نوروز به یکشنبه افتد صاحب آنسال ستاره شمس باشد، کار پادشاهان و بزرگان نیکو باشد، و فراخی نعمت و ارزانی بود، اما سباع و دزد بیشتر شود و باران و تگرگر بسیار بارد و غله و میوه فراوان باشد، و مردمان را از یکدگیر خیر و منفعت رسد و تابستان گرم و زمستانش معتدل باشد، و رغبت مردم به علم و دانش و تعلیم و تربیت زیاد گردد، و حال معلمان و استادان خوش شود، و روییدنی ها به ثمر رسند، و کار دیم و دیم کاران نیکو بود.

بزرگان و دولتمردان رو خوش گذرد، و غرور و کبر و مناعت در میان فقرا زیاد گردد، و کارهای بزرگ انجام شود، و امری غریب در عالم به ظهور رسد، و طاغی و یاغی اندک باشند و حال سلطان و رعایا نیکو باشد»

 

مطالب پیشنهادی