به گزارش خبرنگار مفتاح نیوز؛ شش ماه گذشته پرونده ای با موضوعات مختلف کیفری در محاکم قضایی علیه مدیرمسئول پایگاه خبری شفافیت به نشانی http://Shaffafeyat.ir و ماهنامه شفافیت دیروز  بنام مسیب سلطانی فرزند شهید ظهراب سلطانی با شکایت تعدادی از اشخاص حقیقی و حقوقی منتسب به شهرداری اصفهان مفتوح به رسیدگی شد که در ادامه و با سیر قانونی و تحقیقات مفصل، امروز ۱۸ فروردین ماه۱۴۰۰ بطور قطعی با بی گناهی متهم به اتمام رسید و برگ زرین دیگری در کارنامه رسیدگی عادلانه محاکم اصفهان رقم خورد.

پرونده ای که در پی مطالبه گری و شفاف سازی مسیب سلطانی در خصوص اقدامات و رفتارهای برخی از مسئولین شهری اصفهان مطرح شده بود و با انکار ایشان منجر به شکایت و منع متهم از فعالیت در فضای مجازی گردید توسط شعبه ۱۰۸ محاکم کیفری۲ اصفهان منجر به رفع ممنوعیت نامبرده از فعالیت در فضای مجازی شد و به نوعی شفافیت خبری در اصفهان با ادبیات خاص بار دیگر در رگهای مطالبه گری شهری جریان یافت

پایان مطلب/

مطالب پیشنهادی