13:47 1401/01/25

وی افزود :مدت تقریبی تا اتمام این پروژه 2ماه میباشد.

همچنین ایشان  اشاره کردند که آبرسانی به 10 روستا مد نظر هست که از مظفر آباد شروع می شود و تا مهر آباد ادامه می یابد.

 

مطالب پیشنهادی