12:05 1403/03/26

دکتر علیرضا امینی طی حکمی از سوی دکتر علیرضا پورسلمان رئیس فدراسیون به عنوان مشاور عالی فدراسیون شمشیربازی منصوب شد.

دکتر علیرضا امینی پیش از این با حکم رئیس فدراسیون به عنوان مشاور رئیس فدراسیون شمشیربازی، مسئول توسعه شمشیربازی استان تهران و رئیس کارگروه پژوهشی فدراسیون شمشیربازی منصوب شده بود.

از سوابق دکتر علیرضا امینی در حوزه مدیریت ورزش میتوان به عناوینی همچون:
مشاور رئیس فدراسیون شمشیربازی، رئیس کارگروه پژوهشی فدراسیون شمشیربازی، مسئول توسعه شمشیربازی استان تهران، مشاور رئیس فدراسیون گلف، نایب رئیس آقایان انجمن مینی گلف، عضو هیات رئیسه انجمن مینی گلف، مشاور رئیس فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی، دبیر شورای راهبردی فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی، عضو هیات رئیسه کمیته تای کیک بوکسینگ فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی و مشاور عالی و عضو هیات رئیسه کمیته موی تای استان تهران اشاره نمود.

مطالب پیشنهادی