7:37 1401/09/05

به گزارش مفتاح، بعد از شکست ایران مقابل انگلیس که دشمنان ایران را شاد کرد و البته جنگ روانی سنگین علیه تیم ملی و مردم ایران در ظاهر جواب داد. اما بسیاری از ایرانیان با حمایت از تیم ملی و بازی نکردن در جبهه دشمن زمینه را برای یک بازی قوی ودرخشش تیم ملی فوتبال فراهم کرد. 

حمایت تماشگران وطن پرست در دوحه قطر از تیم ملی و البته بازی درخشان تیم ملی در بازی ایران-ولز باعث یک پیروزی شیرین شد. این پیروزی چنان خون تازه در رگ مردم جاری کرد و زمینه شادی ونشاط مردم را فراهم آورد. 

این برد شیرین زمینه ساز یک اتحاد وشادی همگانی مردم با قوم و لهجه مختلف در کشور شد. این شادی که در کشور ایجاد شد منجر به اتحادی شد که دشمنان وطن ار آن بیزاند و تمام نقشه هایشان برای از بین بردن این اتحاد است. 

امید است این پیروزی ها مکرر شود و اتحاد وشادی مردم ادامه دار باشد. 

مطالب پیشنهادی