18:30 1400/03/16

سازمان تأمین اجتماعی ایران اقدامات مهمی را برای مقابله با کرونا انجام داده که با وجود مؤثر بودن در کنترل این بحران، اثرات مالی بسیاری را برای سازمان به همراه داشته است. مهم ترین تأثیراتی که بحران کرونا بر هزینه های سازمان تأمین اجتماعی داشته است عبارتند از: افزایش هزینه های حوزه درمان به منظور پذیرش و درمان افراد مبتلا به کرونا، افزایش اداره ی طرح برای به کارگیری نیرو، افزایش هزینه های بیمه بیکاری، افزایش هزینه های بیمه ای بلندمدت به دلیل فوت بیمه شدگان مبتلا به کرونا و افزایش هزینه های بیمه ای کوتاه مدت به دلیل پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری به بیماران مبتلا به کرونا.

ضرورت و اهداف پژوهش

در شرایط بحرانی، نظام تأمین اجتماعی کشورها باید با ایفای نقش خود از ابعاد بحران بکاهند. کشورهایی که نظام تأمین اجتماعی خود را به شیوه ای شایسته توسعه داده اند بهترین عملکرد را خواهند داشت. در چارچوب چنین نظامی اقدامات هدفمندی برای حمایت از کارفرمایان، کارگران، نیروی کار با قرارداد موقت و کسانی که بیمار شده اند و یا در قرنطینه هستند، فوری انجام می شود. سازمان های تأمین اجتماعی غالباً اولین نقطه ی تماس کارگران و کارفرمایان هستند؛ لذا در سراسر دنیا اقدامات گسترده ای برای کاهش پیامدهای اجتماعی و اقتصادی بحران کرونا بر کارگران و کارفرمایان انجام داده اند. سازمان تأمین اجتماعی ایران نیز، اقدامات شایان توجهی را در مقابله با کرونا انجام داده است که این اقدامات گرچه در کنترل ویروس بسیار مهم هستند، اثرات مالی زیادی را برای سازمان به همراه دارند. در این گزارش تأثیرات بحران کرونا بر منابع درآمدی و هزینه های سازمان تأمین اجتماعی بررسی شده و راهکارهایی به منظور کاهش مشکلات ناشی از این بحران در سازمان ارائه شده است.

نقش تأمین اجتماعی ایران در مقابله با کرونا

سازمان تأمین اجتماعی ۷۲ درصد از جمعیت تحت پوشش بیمه های اجتماعی کشور را تحت پوشش دارد و در بحران های اقتصادی و اجتماعی همواره یک رکن مهم برای سیاست های حمایت اجتماعی کشور محسوب می شود. مهم ترین خدماتی که این نهاد عمومی غیردولتی ارائه می دهد عبارتند از: مستمری های بازنشستگی، ازکارافتادگی، خدمات درمانی، مقرری بیمه بیکاری، کمک هزینه عائله مندی، غرامت دستمزد ایام بیماری، کمک هزینه دوران بارداری، پرداخت کمک هزینه تجهیزات کمک پزشکی، کمک هزینه کفن ودفن و کمک هزینه ازدواج. در روزهای آغازین همه گیری کرونا در کشور، سازمان تأمین اجتماعی هم وارد عرصه حمایت های اجتماعی مقابله با بحران شد و سیاست ها و اقدامات مهمی برای این منظور اتخاذ کرد.

تأثیرات بحران کرونا بر منابع درآمدی سازمان تأمین اجتماعی

اثراتی که بحران کرونا بر منابع درآمدی سازمان تأمین اجتماعی گذاشته است، در ادامه تشریح شده است.

 • کاهش درآمد حق بیمه در اثر کاهش وصولی حق بیمه ی سهم کارفرمایان، بیمه شدگان و دولت به دلیل: تعطیلی یا کاهش فعالیت ها و درآمدهای بنگاه ها و کسب وکارهای اقتصادی، افزایش تعدیل نیروی کار و افزایش بیکاری، کاهش استخدام، کاهش ساعات کار شاغلان، امهال حق بیمه های ده رسته فعالیت، امکان تقسیط حق بیمه ها تا پایان ۱۳۹۹، نبود ظرفیت زیرساختی برای پوشش بیمه خدمات الکترونیک محور، کاهش حق بیمه دولت به دلیل کسری بودجه، فوت تعدادی از بیمه پردازان سازمان در اثر کرونا.
 • کاهش درآمد حاصل از ذخایر، سرمایه گذاری ها و فعالیت های اقتصادی سازمان به دلیل: کاهش تولید در کشور و میزان صادرات، سقوط قیمت جهانی نفت، کاهش قیمت جهانی محصولات پتروشیمی، کاهش توان دولت در بازپرداخت بدهی ها، کاهش توان مالی کارفرمایان در پرداخت مطالبات معوق و نوسانات بازار سرمایه و بورس و اثر بر سرمایه گذاری های سهامی شرکت ها.
 • کاهش خسارات و جرایم از طریق: کاهش درآمد بنگاه ها و کسب وکارها و افت توانایی برای پرداخت حق بیمه های معوق قبل از شیوع ویروس با جرایم و امهال حق بیمه های ده رسته فعالیت طی اسفندماه ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹ بدون اخذ جریمه.

تأثیرات بحران کرونا بر هزینه های سازمان تأمین اجتماعی

مهم ترین تأثیراتی که بحران کرونا بر مصارف و هزینه های سازمان داشته است، در ادامه تشریح شده است.

 • افزایش هزینه های حوزه درمان به دلیل پذیرش و درمان افراد مبتلا یا مشکوک به کرونا
 • افزایش هزینه های اداره ی طرح به دلیل به کارگیری نیروهای تخصصی و غیرتخصصی بیشتر
 • افزایش هزینه های بیمه ای بلندمدت به دلیل فوت بیمه شدگان مبتلا به کرونا و برقراری مستمری برای بازماندگان آن ها
 • افزایش هزینه های بیمه بیکاری در اثر تعدیل نیروی کار
 • افزایش هزینه های بیمه ای کوتاه مدت به دلیل پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری به بیماران مبتلا به کرونا و کمک هزینه کفن ودفن به بازماندگان بیمه شده

اقدامات پیشنهادی به منظور کاهش مشکلات ناشی از بحران کرونا در سازمان تأمین اجتماعی

سازمان تأمین اجتماعی با بیش از ۳.۷ میلیون مستمری بگیر، منبع درآمد بسیاری از سالمندان کشور را تأمین می کند. در شرایطی که ممکن است وضعیت کسری نقدینگی سازمان به دلیل بروز بحران کرونا از قبل بدتر شود، دولت باید مسائل مبتلا به این سازمان را مسئله خود تلقی کند. باید توجه داشت که همواره سازمان در مواقع بحرانی به دولت برای انجام وظایف حمایتی و ارائه خدمات درمانی کمک کرده است؛ لذا دولت هم باید در شرایط بحرانی به مشکلات این سازمان توجه داشته باشد. در ادامه راهکارهایی به منظور کاهش مشکلات برخاسته از بحران کرونا در سازمان پیشنهاد شده است.

 • تخصیص منابع بابت اجرای مصوبه ستاد اقتصادی و هیئت دولت بابت امهال حق بیمه های اسفندماه ۱۳۹۸، فروردین و اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ از طریق سازمان برنامه وبودجه و تهاتر بدهی بانک رفاه کارگران به بانک مرکزی با مطالبات سازمان از دولت
 • تخصیص منابع موردنیاز توسط دولت برای تأمین هزینه های مربوط به پرداخت مقرری بیمه بیکاری به بیمه شدگانی که تحت تأثیر کرونا کار خود را از دست داده اند.
 • رویکرد یکسان دولت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تأمین اجتماعی در تأمین هزینه های درمانی ناشی از بحران کرونا و بهره مندی سازمان از کمک های دولت به وزارت بهداشت برای مقابله با کرونا
 • کمک بلاعوض دولت بابت جبران کاهش درآمد بیمه ای ناشی از تعطیلی بسیاری از اصناف و فعالیت ها بنا به تصمیم دولت.
 • بازپرداخت بدهی های بیمه ای نهاد دولت با توجه به نیاز سازمان به نقدینگی
 • اتخاذ تدابیری برای کاهش هزینه های جاری سازمان مثل مالیات، هزینه های برق و … از طریق تهاتر با بدهی های دولت به سازمان
 • فراهم کردن امکان استفاده سازمان از تسهیلات و خطوط اعتباری دولت و بانک مرکزی
 • بهره مندی سازمان از ذخایر صندوق توسعه ملی
 • همکاری کارفرمایان دارای توان مالی مناسب برای حفظ سطح اشتغال و بیمه پردازی با حمایت دولت و پرداخت به موقع حق بیمه دو ماه ابتدایی سال

جمع بندی

نظام تأمین اجتماعی کشورها در شرایط بحرانی با ایفای نقش خود از ابعاد و اثرات بحران می کاهند. سازمان تأمین اجتماعی ایران نیز در مقابله با کرونا کارهایی کرده که با وجود کنترل بحران کرونا، اثرات مالی بسیاری برای سازمان داشته است و مشکلاتی را ایجاد کرده است. برخی از راهکارهای کاهش مشکلات ناشی از بحران کرونا در سازمان تأمین اجتماعی عبارتند از: تخصیص منابع بابت اجرای مصوبه ستاد اقتصادی و هیئت دولت بابت امهال حق بیمه های اسفندماه ۱۳۹۸، فروردین و اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، تخصیص منابع موردنیاز توسط دولت برای تأمین هزینه های پرداخت مقرری بیمه بیکاری، بهره مندی سازمان از کمک های دولت به وزارت بهداشت برای مقابله با کرونا، کمک بلاعوض دولت بابت جبران کاهش درآمد بیمه ای ناشی از تعطیلی برخی مشاغل طبق تصمیم دولت، بازپرداخت بدهی های بیمه ای دولت به سازمان، اتخاذ تدابیری برای کاهش هزینه های جاری سازمان، فراهم کردن امکان استفاده سازمان از تسهیلات دولت و بانک مرکزی، همکاری کارفرمایان برای حفظ سطح اشتغال و بیمه پردازی.

این مطالعه در مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی با همکاری نرگس اکبرپور روشن در سال ۱۳۹۹ انجام شده  است.

مطالب پیشنهادی