22:40 1402/02/19
 
 
 

به گزارش مفتاح، مدیرکل امورمالیاتی استان اصفهان درجریان حضوردر مرکز ارتباط مردمی سامد استانداری اصفهان  گفت:  مجموع عوارض واریزی ارزش افزوده به حساب شهرداری ها ، دهیاری ها وفرمانداری های سطح استان اصفهان در فروردین ماه سال 1402 بالغ هزار وهفتصد میلیارد تومان است که به تفکیک به 114 شهرداری در سطح استان، 847 دهیاری و 25 فرمانداری  و14 اداره امورعشایر درسطح شهرستانهای استان  اختصاص یافته است.
 مزیکی با اشاره به اهمیت منابع پایدار برای شهرداریها و دهیاریها و نقش منبع درآمدی عوارض مالیات بر ارزش افزوده در توسعه مدیریت شهری که باعث تحولات بسیار در سطح شهرها و دهیاریها میگردد، افزود: افزایش 107 درصدی عوارض مالیات بر ارزش افزوده نسبت به  مدت مشابه سال گذشته قابل توجه میباشد که افزایش عوارض تخصیصی ارزش افزوده نشان دهنده این است که عوارض و مالیات بر ارزش افزوده در عملکرد خود با توجه به ویژگیها و اهداف تعیین شده موفق بوده است.
او باتشکر از فعالان اقتصادی که در سال 1401 نسبت به اجرای تکالیف قانونی خود در مواعد زمانی مشخص شده اقدام نمودند بیان داشتند سایر اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 از تاریخ 1402/01/01 مکلف به رعایت مقررات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان خواهند بود

مطالب پیشنهادی