امام رضا علیه السلام: هر که غم مؤمنى را بزداید، خداوند در روز قیامت، غم را از دل او مى زداید.

مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان از جوان آمر کاشانی که مورد ضرب وشتم اوباش قرار گرفت، حمایت کرد.