بدنبال عادی سازی روابط امارات با رژیم صهیونیستی در گفتگو با محمدعلی رامین

امارات قربانی اسرائیل

وقتی رسانه‌های اسرائیلی اعلام می کنند که رئیس موساد بارها به امارات سفر کرده تا مقدمات این رابطه علنی و رسمی را فراهم آو...