امام رضا علیه السلام: هر که غم مؤمنى را بزداید، خداوند در روز قیامت، غم را از دل او مى زداید.

حیات رسانه امروز در گرو تحول

آنچه به نظر می رسد برخی از رسانه های رسمی -روزنامه ها و خبرگزاری ها- به دلیل فشارهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی دچار ضعف عم...

منفی 18, قربانیان بی دفاع

مفتاح: تنبیه بدنی دانش آموزان و کودکان ریشه در افکار غلط و ناصحیح اولیا و مربیانی دارد که از قدیم به ذهن افراد تزریق شده...