امام رضا علیه السلام: هر که غم مؤمنى را بزداید، خداوند در روز قیامت، غم را از دل او مى زداید.

بدنبال تذکر به دکتر سعیدی پیرامون شبهه در مدرک تحصیلی وی

قانون فصل الخطاب است

انتخابات ویترین دموکراسی در هر کشور است و این ویترین هرچه شفاف تر و کامل تر میتواند ضمن خودنمایی در عرصه جهانی و بروز شا...