دکتر علیرضا امینی:

اصل مداخله و حاکمیت کشورها

دکتر علیرضا امینی صاحب امتیاز و مدیرمسئول ماهنامه بین المللی دیپلماسی: مداخله: فعالیت انجام شده بوسیلۀ یک کشور یا یک گر...

احمدرضا دلیران فیروز معاون امور جوانان انجمن آسیب شناسی اجتماعی ایران

توسعه ورزش به کاهش آسیب های اجتماعی می انجامد

به گزارش مفتاح نیوز؛ احمدرضا دلیران فیروز معاون امور جوانان انجمن آسیب شناسی اجتماعی ایران در مصاحبه اختصاصی با مفتاح نی...