امام رضا علیه السلام: هر که غم مؤمنى را بزداید، خداوند در روز قیامت، غم را از دل او مى زداید.

روزنامه قانون مجرم شناخته شد

سخنگوی هیأت منصفه دادگاه مطبوعات گفت: روزنامه قانون به اتهام نقض مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجرم شناخته شد و هیات منصفه...