امام رضا علیه السلام: هر که غم مؤمنى را بزداید، خداوند در روز قیامت، غم را از دل او مى زداید.

مدیر کل بهزیستی استان اصفهان:

افزایش حق پرستاری معلولان ضایع نخاعی

مرضیه فرشاد از افزایش حق پرستاری معلولان ضایع نخاعی خبر داد وگفت: در آبانماه حق پرستاری معلولان ضایع نخاعی از افزایش دوب...