امام رضا علیه السلام: هر که غم مؤمنى را بزداید، خداوند در روز قیامت، غم را از دل او مى زداید.

تبخیر، بلای جان دریاچه ارومیه

حال خوب دریاچه ارومیه از ابتدای امسال حال ما را هم خوب کرده است اما تابستان رسیده و قطره قطره آبی که باران به دریاچه ارو...