12:32 1399/03/27

به گزارش مفتاح وبه نقل از پزشکی قانونی اصفهان، از مجموع تلفات حوادث ترافیکی  سال جاری  در  استان اصفهان، 24نفر زن  و  94نفر مرد  بوده اند.

قابل توجه اینکه  بيشترين تلفات حوادث ترافیکی  با 68 نفر در جاده‌هاي برون‌ شهري ، 49 نفردر مسيرهاي درون ‌شهري و 1 نفر سایر گزارش شده است.

همچنين در مدت فوق2 هزار و 738مصدوم حوادث ترافیکی در اداره کل  پزشکي قانوني استان اصفهان و مراکز تابعه معاینه شدند که از اين تعداد 655 نفر زن و 2هزار و 83نفر مرد هستند که در مقايسه با  مدت مشابه سال قبل  ، 38.1 درصد کاهش داشته است.

 

کاهش آمار فوت ناشی ازحوادث  کار در دو ماهه اول سال جاری در استان اصفهان

 

  به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان در دو ماهه اول سال جاری تعداد 12نفر  (همگی مرد) بدلیل فوت ناشی از حوادث کار در مراکز  پزشکی قانونی استان اصفهان مورد معاینه قرار گرفته اند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 18نفر(همگی مرد) کاهش داشته است.

در این مدت آمار مصدومین  ناشی از حوادث کار با 318 نفر شامل (14زن و  304 مرد) نسبت به  مدت مشابه سال قبل که 353 نفر شامل (19زن و  334 مرد) بوده، 9.9 درصد کاهش داشته است.

افزایش آمار متوفیات ناشی از  مسمومیت با گاز منو کسید کربن  

به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی  استان اصفهان ، در دو ماهه اول سال جاری آمار اجساد معاینه شده در مراکز پزشکی قانونی استان باتشحیص علت مرگ مسمومیت با گاز مونواکسید کربن ، 7 نفر  (مرد )  بوده که نسبت به  مدت مشابه سال قبل  که این تعداد 3 نفر (مرد) بوده افزایش داشته است.

همچنین در دوماهه اول سال جاری آمار فوت شدگان  ناشی از سوختگی شامل  30 نفر،  ( 10زن  و 20مرد) بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 44 نفر،  ( 16زن  و 28مرد) کاهش داشته است.

 

کاهش آمار معاینات  سرپایی پزشکی قانونی استان اصفهان در دو ماهه اول سال جاری

 

همچنین در دو ماهه اول سال جاری تعداد 16 هزار و 797 نفر درحوزه معاینات سرپائی در اداره کل پزشکی قانونی استان و مراکز تابعه مورد معاینه قرار گرفته اند که از این تعداد 4 هزار و 941نفر زن  و 11 هزار و 856 نفر مرد بوده که این آمار  نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 20.1درصد کاهش داشته است.

اجساد معاینه شده  دراداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان و مراکز تابعه در دو ماهه اول سال جاری  482مورد ( 89زن و393مرد) بوده که نسبت به  مدت مشابه سال قبل که 555مورد ( 123زن و431مرد و یک مورد نامعلوم) بوده معادل 13.2 درصد کاهش داشته است.

 

مطالب پیشنهادی