16:34 1399/06/03

به گزارش مفتاح وبه نقل از پزشکی قانونی، در سال چهار ماهه اول سال جاری تعداد 13 هزار  و 695 نفر به دليل صدمات ناشي از نزاع به مراكز پزشكي قانوني استان اصفهان  مراجعه كردند.اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل معادل16.1 درصدکاهش يافته است . 

این در حالی است مراجعین به دلیل نزاع35 درصد از حجم مراجعین معاینات بالینی مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان را تشکیل می دهند.  از كل مراجعين نزاع تعداد 4هزار  و 797 نفر زن و  8 هزار و 898 نفر مرد بوده اند.

ضمنا در  مدت مشابه سال قبل  تعداد 16 هزار و331  نفر به دلیل نزاع  به مراكز پزشكي قانوني استان مراجعه کرده اند که 5 هزار  و 688 نفر  زن و 10 هزار و 643  نفر مرد بوده اند.

 

کاهش آمار متوفیات ناشی از سوختگی در چهار ماهه اول سال جاری در استان اصفهان  

 

در چهارماهه اول سال جاری آمار فوت شدگان  ناشی از سوختگی شامل  66 نفر،  ( 20 زن  و 46 مرد) بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 89 نفر،  ( 31 زن  و 58 مرد) کاهش داشته است.

و اما درتیر ماه سال جاری21 نفر (7 زن و14 مرد) بدنبال سوختگی جان خود را از دست داده اند که نسبت به تیر ماه سال گذشته 23 نفر (8 زن و15 مرد) کاهش داشته است.

 

مطالب پیشنهادی