11:33 1399/09/01

سرویس اجتماعی مفتاح نیوز؛ فقر با بسیاری از مسائل و آسیب‌های اجتماعی از جمله بیماری‌های روحی و روانی، افزایش مرگ و میر، شکست تحصیلی، انواع هنجارشکنی‌ها و قانون گریزی‌ها، خشونت، پرخاشگری، اعتیاد، جرم و مصرف دارو ارتباط دارد، طوری که وقتی جامعه شناسان و کارشناسان مسائل اجتماعی به بررسی علل و عوامل بروز آسیب‌های اجتماعی در جامعه می پردازند در نهایت به فقر می رسند و از آن به عنوان مادر آسیب‌ها یاد می‌کنند.
در اغلب جوامع بشری تمکن اقتصادی با عزت افراد ارتباط مستقیم دارد.
افراد در جوامع در حال توسعه براساس معیارهای اقتصادی رتبه بندی می‌شوند. برای افراد شرایط اقتصادی معیار و تعیین کننده طبقه اجتماعی‌شان محسوب می‌شود.
در اصل تغییرات اجتماعی در جامعه به دلیل تحولات گوناگون در حوزه اجتماعی، ساختارها و... است. این در حالی است که بسیاری از تحولات چندان مناسب جامعه ما نیست و فقط به دلیل نارسایی‌های اقتصادی بروز کرده است.
با تحولات اقتصادی و بروز فقر در جامعه افراد از طبقه اجتماعی خود فاصله گرفته و به این ترتیب برای دستیابی به طبقه اجتماعی قبلی خود تلاش می‌کنند. در این بین ممکن است تلاش‌های افراد برای کسب موقعیت اجتماعی با عزت همراه نباشد.
در این مرحله هر قدر عزت افراد زیر پا گذاشته شود به نسبت آسیب‌ها نیز به سراغ این افراد می آید.
با بررسی هر یک از آسیب‌های اجتماعی باید گفت بروز این آسیب‌ها به دلیل فقر است.
با وجود فقر در جامعه افراد نیز توانایی تطبیق خود با شرایط کنونی را ندارند.
فقر در جامعه به طور اساسی یک مشکل و آسیب است که کشش و زمینه بروز کج روی‌ها را در افراد ایجاد می‌کنند.
با وجود این، نباید گفت که همه افراد فقیر مشکل ساز هستند، بلکه فقر به عنوان یک آسیب اجتماعی می‌تواند بستر بروز بسیاری از ناکامی‌ها باشد.

منبع:انجمن آسیب شناسی اجتماعی ایران/دکتر کوروش محمدی(روانشناس تربیتی)

مطالب پیشنهادی