امام رضا علیه السلام: هر که غم مؤمنى را بزداید، خداوند در روز قیامت، غم را از دل او مى زداید.

به گزارش مفتاح؛ تبعیض میان اقشار جامعه در حکومت، اقدامی مجدانه برای رفع آن میطلبد، جهل دولتمردان به روزگار مردمان را ، از عداد دلایل تبعیض مابین اقشار جامعه میتوان برشمرد.
نه در مدینه فاضله ای سخن میگوییم که انتظار آن باشد تا طبقه حاکمان با طبقه متوسط، در سطوحی همسان قرار گیرند.

اما در جامعه فعلی گویا طبقه حاکم تا حد زیادی از اوضاع مردمان مغفول مانده اند.
انتظار مردم نه آن است که حقوق و درآمد و عائدات مدیران شهر و کشورشان معادل کارگر متوسط در جامعه که به هر زور و زحمت هر از چندماه یکبار حقوق خود را دریافت میکند باشد؛ بلکه انتظار آن است تا بر کرسی نشینان قدرت بدانند حال مردمی که در جامعه شان نه قیمت نان ثبات دارد و نه نرخ پولشان.

جوانان تحصیل کرده ، از غم بیکاری سر در گریبان فرو برده اند و بازنشستگان در قدرت، چسبیده اند به میز ریاست و وضع قانون منع به کارگیری بازنشستگان و اعلام جرم نمودن پس از مدت معینه در نشستن بر مسند و کناره گیری از قدرت نیز اثری ندارد در احوالشان و کماکان سکاندار باقی مانده اند که با آن همه مشغولیات مراجع نظارتی میخورند و میبلعند و هستند.
فکر و دانش عمیق و نیروی جوانی هرز میرود و پیران بعضاً بی تخصص خود را جوان مینامند و بر اریکه قدرت نشسته و جدایی از این ناز و نعمت را گویی خیال خام عوام الناس مینامند و هر روز،  سازی از نواختشان شنیده میشود مبنی بر اخلال گران در نظام اقتصادی کشور !

که نه تنها هیچ اثری بر انتشار و علنی ساختن دادگاه ها و محاکمه هایشان نیست که اگر اثری بود جلو آن طمعشان گرفته میشد و هر روز نوای چاپیدن ثروت و اموال مردم از نفسهای سرد و مسموم و منفورشان شنیده نمیشد.
اموال ملت را به تاراج میبرند و میخورند و به یغما میبرند و فشار اقتصادی هر روز بر زنان و کودکان و مردان این سرزمین بیشتر میشود.
دولتهایی كه نمی دانند روزگار مردمانشان چگونه میگذرد؛
دیگر چه فرقی میكند که به شراب نشسته باشند یا به نماز ایستاده باشند.

با تورقی بر سطور مطبوعات کشور ابعادی از تبعیض به وضوح نمایان است. تبعیض جنسیتی، تبعیض میان مردم و مسئولین، تبعیض بین اقشار مختلف فرهنگیان و کارگران نسبت به سایرین و دهها تبعیض دیگر که فرهنگیان خود سر منشاء خیر در تعلیم و تعلمند و جامعه بدون آموزگار همچون راه رفتن در شب ظلمانی بر سنگی سیاه بدون هیچ نور و مامنی است.  از عوامل موثر در پیشرفت جوامع یقینا قدر و ارج و قرب بخشیدن به معلمان یک جامعه است که راهی بس روشن و پر نور به بار خواهند اورد. زمانی که معلم غم نان نداشته باشد و با خیالی آسوده و علمی متعالی تعلیم و تعلم را به فرزندان جامعه بیاموزد بی آنکه نگران شغل دوم و قسط و قرض و اجاره خود باشد رشد و پیشرفت مترقی عاید جامعه میشود. چه برسد به آنکه در طرح حمایتی بسته آموزشی دولت و  معلمان خرید خدماتی حقوق ۶۰۰هزار تومانی معلمان تا ۱سال پرداخت نشود و او نه استخدام است و نه پیمانی و نه رسما در هیچ ارگانی به عنوان معلم شناخته نمیشود اما در پایه ابتدایی که از اساسی ترین و ریشه دارترین مقاطع تحصیلی است اقدام به آموزش میکند با آنکه نگران کرایه مسیر رفت و برگشت خود از خانه تا مدرسه است کارگران جامعه که بازویی برای به حرکت دراوردن چرخ صنعت و اقتصاد یک مملکتند اگر ارج نهاده نشوند  ناگزیر جامعه باصورت بر زمین خواهد خورد . در سیستم مدیریت تویوتا ژاپن که امروزه از باسابقه ترین و کارامدترین سیستم مدیریتی در جهان عنوان میشود به طبقه کارگر اهمیت فراوان داده شد. در این سیستم استخدام و تامین امنیت شغلی و هزینه کرد برای کارگر بابت مخارج معیشتی و رفاهی او در قبال خدمت تا پایان عمر کاری فرد قرار داده شد . برعکس سیستم صنایع خودروسازی فورد ک فرد کارگر گرچه حقوق و مزایای بیشتری  نسبت به اعصار ماقبل خود دریافت میکرد اما او اطمینان از آینده شغلی خویش نداشت و هر لحظه امکان اخراج او از کار بود.
امروز اهمیت به نیروی کار کارگران از اساسی ترین بنیانهای پیشرفت و ترقی جوامع برشمرده شده است.
در جامعه ای که عدالت محوری صرفا یک شعار انتخاباتی و تبلیغاتی معرفی شود و اوج تبعیض و فاصله طبقاتی نمایان شود نتیجه ای به جز بی اعتمادی نسبت به سردمداران به بار نخواهد آورد .
مردم ارباب دولتها به شمار می آیند اگر بفهمند و بدانند تا جایی میتوانند بتازانند؛ که هنوز قدرت مردم را بر شانه های خود حس کنند و گرنه در صورت ادامه دادن به رواج فقر و ناآرامی و آشوب در زندگی مردم منجر به هزار فساد در جامعه میشود، اعتماد مردم سلب و صدای شکستن ستون فقرات دولت را پس از آن میتوان شنید.برخی از گونه هاي آشکار فساد اداري و ضعف مدیریتی همچون ،ارتشا ، رابطه گرایی، تقلب و تزویر است.
تبعیض میان زنان و مردان جامعه به وضوح عیان است. زمانی که زنان به عنوان کارگران ارزان قیمت در سطح شهر به کار گمارده شوند اوج استثمار و بی عدالتی است تا جایی که میتواند زمینهساز شکستن بنیان محکم و استوار خانواده نیز شود . در برخی آمارها آمار طلاق بیشتر از آمار ازدواج عنوان شده است؛ اجتماعی که بنیان خانواده در آن متزلزل باشد دچار حالت خطرناک شده که مستعد وقوع هر حادثه ای از بطن آن است.
آزادی جنسیتی نه به معنای ان است که زنان همانند مردان در جامعه به کار گمارده شوند بلکه به معنی آن است که با توجه به ظرفیتها و توانایی های خاص خویش با استفاده از قوه درک و خرد و عقل معاش خویش در جامعه حضور یابند و زمام امور متعارف را به دست گیرند.
در جامعه ای عدالت تحقق میابد تا به زن به عنوان منشاء اثر ، به عنوان زن نگاه شود نه نگاه مردگونه به زنان برای ایجاد حسی پوچ در آنان که تواناییتان همسان مردان است.
لطافت، ظرافت و شکوه زن در زن بودن او خلاصه میشود و رفتار مردانه منتسب به مرد و رفتار زنانه منتسب به زن است که هر دو نیاز جامعه و مکمل یکدیگرند.
خشونت علیه زنان در به استثمار کشیدن آنان بزرگترین تبعیض جنسیتی و از مصادیق ناعدالتی است.
پذیرفتن تفاوت میان زنان و مردان امری منطقی اما تبعیض میان آنان از مذمومات است. حرمت نهادن و پاس داشتن حریم حقوق و جایگاه زن که خداوند او را مایه آسایش بشر قرار داده، موجب مجد و عظمت و سرافرازی و تعالی جامعه میشود .
حکومت در برقراري قسط و عدالت اجتماعی به عنوان بستر تعالی معنوي افراد نقشی اساسی دارد. با توجه به این موضوع، می توان به ماهیت فساد مدیریتی که منجر به اخلال در عملکرد بایسته نظام اداري و مدیریت جامعه است به گونه اي که آن را از اهداف مورد نظر بازدارد؛ پی برد .فساد در مدیریت، پیامدها و آسیبهاي بسیاري براي جامعه در ابعاد مختلف به بار می آورد؛ از جمله اینکه شاید موجب مجازات قضایی برای مدیر فاسد گردد اما با تضعیف نظام سیاسی و تخریب سامانه اقتصادي و ترویج انحرافات اخلاقی، عدالت اقتصادي را زایل میکند، فرهنگ جامعه را دگرگون میسازد و حکومت را در معرض فروپاشی و نفوذ و سلطه بیگانگان قرار خواهد داد . با دقت در سیره امام علی(ع) در دوران حکومت پنجساله ایشان، میتوان به الگوي جامع و همه جانبه نگري در برخورد با فساد مدیریتی دست یافت که همه زمینه هاي مسئله از ساز وکارهاي اداري گرفته تا بسترهاي فرهنگی ـ اجتماعی، سیاستهاي اقتصادي و سامانه قضایی را
در برمیگیرد.
بنابراین در مجموع میتوان گفت فساد و تبعیض میان اقشار جامعه به عنوان مانعی در تحقق کمال انسانی و مدینه فاضله ، مورد توجه و اهتمام ویژه اسلام است و با توجه به اتخاذ رویکرد سامان مند در مبارزه با فساد اداري،مدیریت پیشرفته سعی در از بین بردن ریشه ها و زمینه هاي فساد دارد و تنها به برخوردهاي قضایی اکتفا نمیکند.

یادداشت از: فاطمه مستغنی

 

مطالب پیشنهادی