18:37 1399/04/06

به گزارش مفتاح، محمدرضا اکبری با تاکید بر اثر گذاری آموزش واطلاع رسانی گفت: بحث  پیشگیری از اعتیاد بسیار مهم است و باید اطلاع رسانی درباره مضرات مواد مخدر در محیط‌های آموزشی برای گروه‌های سنی مختلف که اثر بخشی بیشتری دارد انجام شود.

وی تعداد مراکز درمان  سو مصرف مواد مخدر در استان اصفهان را  ۲۳۱ مرکز اعلام کرد که  ۱۹۰ مرکز در شهر اصفهان و ۱۳۱ مرکز در شهرستان‌های استان اصفهان قرار دارد.

بنا به گفته اکبری، این مراکز تیم های متخصص به معتادان خدمات می دهند. پزشکان متخصص روانپزشکی، پزشکان عمومی دوره دیده به معتادان مراجعه کننده به این مراکز کمک می کنند. پرستارانی دوره دیده نیز داروهای مورد نیاز این بیماران را تهیه می کنند.

مسئول واحد نظارت بر مراکز درمان سو مصرف مواد معاونت درمان با اشاره به وجود  یک مرکز درمان سو مصرف مواد مخدر در یکی از روستاهای ورزنه به صورت شبانه روزی، از نظارت مستمر بر مراکز درمان سو مصرف مواد مخدر خبر داد وگفت: نظارت به صورت جدی و فصلی انجام می شود و میزان مصرف دارو کیفیت وکمیت فعالیت در مراکز بررسی می شود.

وی همچنین از راه اندازی یک مرکز درمان سرپایی الکل در اصفهان اشاره داشت وگفت: مراجعه کننده به این مرکز ورودی بوده است واستقبال چندانی نشده است.

وی در ادامه افزود: مصرف الکل واعتیاد به الکل جرم است و شاید به این خاطر افراد مبتلا به الکل به مراکز برای ترک مراجعه نمی کنند.

وی در خصوص مرکز ترک اعتیاد کودکان ونوجوانان در بیمارستان مدرس گفت: بخشی با 16 تخت در این بیمارستان در نظر گرفته شده است اما استقبال چندانی از این بخش نشده است. یکی از علت ها مقاومت خانواده ها بر اعتیاد فرزندانشان است.

اکبری در خصوص فروش متادون در بازار آزاد گفت: متادون از راه قاچاق هم تامین می شود و نشستی مراکز بسیار ناچیز است چون مطابات از مراکز دقیق است و نمی تواند به این میزان نشتی داشته باشد. نظارت ها هم دقیق انجام می شود و نشت متادون در بازاراز راه های مختلف است که البته بسیاری ازاین ها قاچاق است.

 

 

مطالب پیشنهادی