به گزارش مفتاح نیوز بدنبال انتشار دو لیست از افراد شاخص جریانهای اثرگذار در کلانشهر اصفهان بعنوان نامزدهای احتمالی انتخابات سال آینده شورای اسلامی شهر در دو مطلب تاریخ های نوزدهم و بیستم مهرماه امسال این رسانه و باتوجه به تحقیقات میدانی و بررسی های صورت گرفته با رعایت موارد مندرج در ماده شش قانون مطبوعات و انتساب افراد به جریانها و احزاب قانونی کشور، طی ساعاتی پس از انتشار مطلب، برخی از ایشان که خود را منتسب جریان مورد نظر نمی دانستند اقدام به اعتراض از راههای مختلف و حتی غیرقانونی نموده که بدینوسیله حسب ماده بیست و سه قانون مذکور، این رسانه مستقل آمادگی انتشار مطالب ذینفعان در همان سطح بصورت کتبی از طریق ارسال به دفتر مفتاح نیوز را دارد و ضمنا عدم اعلام این مورد نشان از صحت موارد ذکر شده می باشد./

 

مطالب پیشنهادی