10:03 1398/10/16

به گزارش مفتاح، مقام معم رهبری بر پیکر سردار قاسم سلیمانی اقامه نماز کردند. 

با حضور مسئولان لشکری وکشوری در دانشگاه تهران هبر عزیز با حزنی دیده نشده بر پیکر سردار انقلاب ومالک اشترش نماز خواندند. 

مطالب پیشنهادی