16:18 1398/09/06

 

 

به گزارش مفتاح وبه نقل از  روابط عمومي اداره كل پزشكي قانوني استان اصفهان در هفت ماهه سال جاری تعداد 27 هزار  و 809 نفر به دليل صدمات ناشي از نزاع به مراكز پزشكي قانوني استان اصفهان  مراجعه كردند.

اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل معادل2.5 درصد افزایش يافته است . این در حالی است مراجعین به دلیل نزاع34 درصد از حجم مراجعین معاینات بالینی مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان را تشکیل می دهند.

به گزارش پزشکی قانونی  ،از كل مراجعين نزاع تعداد 9هزار و 666 نفر زن و 18 هزار و 143 نفر مرد بوده اند.

ضمنا در  مدت مشابه سال قبل  تعداد 27هزار و 123 نفر به دلیل نزاع  به مراكز پزشكي قانوني استان مراجعه کرده اند که 9هزار  و 227  نفر زن و  17 هزار و 896 نفر مرد بوده اند.

مطالب پیشنهادی