به دلیل استقبال اهالی رسانه و صاحبان امتیاز پایگاههای خبری از انتشار گزارش عملکرد آنها در سطح استان اصفهان, مفتاح به درخواست مخاطبین در گزارشی دیگر به بررسی پایگاههای خبری اختصاصی و تخصصی به طور مجزا پرداخت.

(جدول ارزیابی پایگاهای خبری اختصاصی استان اصفهان و نیز پایگاههای خبری تخصصی استان اصفهان)


آنچه مشهود است آنکه 15 «پایگاه خبری اختصاصی» در سطح استان اصفهان, دارای مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشند اما 4 سایت مسدود و تعداد 7 پایگاه خبری فاقد رنکینگ ایران و تنها 4سایت از مجموع 15 پایگاه خبری دارای فعالیت نسبتاً بهتری در موضوع اختصاصی خود بوده اند.
اما با نگاهی بر مجوزهای «پایگاههای خبری تخصصی» استان اصفهان وضوح کم کاری آنها و عدم نظارت صحیح و دقیق اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آشکار است. در سایت های تخصصی نیز از مجموع 7 پایگاه خبری, 1 سایت مسدود و 3 سایت بدون رتبه در ایران و جهان و تنها 3سایت فعال است که دو پایگاه خبری از همین تعداد متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان با موضوعی واحد و دارای رتبه یکسان می باشند و نتیجتاً دوسایت از مجموع 7 پایگاه خبری تخصصی فعال می باشند.


آنچه برای اداره ارشاد پیشنهاد می شود لزوم تنظیم برنامه اختصاصی در فضای وب مختص به پایگاههای خبری در سطح استان است که به راحتی پایگاههای غیرفعال و بدون رتبه و یا مسدود به صورت روزانه مشخص شود و پس از اخطاری به صاحبان امتیاز در این زمینه نظارتی دقیق و نسبت به مجوز آنها بررسی  مجدد صورت گیرد. با توجه به پیشرفت علوم و تکنولوژی به روز شدن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی به دلیل مقام نظارتی بودن بر عملکرد سایتهای دارای مجوز ضروری است, چرا که قاعدتاً این حجم از مجوز نشان از نیاز اصفهان به این تعداد پایگاه خبری بوده است. اما در حال حاضر تعداد چشم گیری از آنها فاقد فعالیت اثرگذار می باشند.
این گزارش تنها به بعد کمی پایگاه های خبری استان اصفهان پرداخت. در گزارشی دیگر به بعد کیفی و محتوایی پایگاههای دارای مجوز خواهیم پرداخت.

 

 فاطمه مستغنی اصفهانی 

 

مطالب پیشنهادی